Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura "Niebieskiej Karty"

PROCEDURA "NIEBIESKIEJ KARTY"

Procedura „Niebieskie Karty” to skoordynowany system pomocy dla osób, które doznają przemocy domowej.

Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A". Kartę wypełnia przedstawiciel właściwej służby, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie.

Do wypełniania formularza „Niebieska Karta – A” są zobowiązani:

Przebieg procedury "Niebieskiej karty":

Pierwszy krok: Wszczęcie procedury
Drugi krok: Opracowanie indywidualnego planu pomocy
Trzeci krok: Oddziaływanie na sprawcę przemocy
Czwarty krok: Realizacja indywidualnego planu pomocy
Piąty krok: Ewentualne zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury „Niebieskie Karty”
Szósty krok: Zakończenie procedury „Niebieskie Karty"

 

Wersja XML