Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że Gmina Bierawa przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 111 690 ,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 111 690,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. umożliwienie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:      

Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

Termin realizacji programu:

od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem  pod nr. tel:  77 4872 181 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12.

 

DOCXPlakat asystent.docx (1,63MB)
 

Wersja XML