Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 – edycja 2021

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021.

 

 

  1. Cele Programu

 

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

2. Adresaci Programu

 

3. Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej

 

 

1)  osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12 do dnia 31.05.2021r. osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek – środa 8.00-17.00;  od wtorku do czwartku od 7.00-15.00; piątek 7.00-14.00) lub pod numerem telefonu 774872181.

Wersja XML